Rietmaaien voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het riet wordt gefaseerd gemaaid langs de kanalen en brede watergangen om de conditie van het riet goed te houden. Als riet de doorstroming van het water teveel belet, dan wordt het verwijderd. Als er genoeg ruimte is, wordt het beheerd op een manier waar de waterkwaliteit en de ecologie zo veel mogelijk profijt van hebben. Dit betekent op de meeste plekken dat we het riet eens in de drie jaar gefaseerd maaien: steeds laten we een deel van het riet staan, zodat dieren zich in het riet kunnen verschuilen. Het maaien van riet gebeurt in de winter.